Tổng số: 10
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
Số 05/2016/TT-BXD 25/05/2016 Thông tư Số 05/2016/TT-BXD Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Lượt xem: 913
Tải về 10
06/2016/TT-BXD 25/05/2016 Thông tư Số 06/2016/TT-BXD Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Lượt xem: 904
Tải về 0
07/2016/TT-BXD 13/04/2016 Thông tư điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
Lượt xem: 865
Tải về 0
06/2016/TT-BXD 10/03/2016 Thông tư Số 06/2016/TT-BXD Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Lượt xem: 580
Tải về 0
05/2016/TT-BXD 10/03/2016 Thông tư Số 05/2016/TT-BXD Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng
Lượt xem: 719
Tải về 0
07/2016/TT-BXD 10/03/2016 Thông tư điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
Lượt xem: 703
Tải về 0
15/2014/TT-BXD 07/01/2015 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng
Lượt xem: 678
Tải về 0
15/2014/TT-BXD 15/09/2014 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng
Lượt xem: 553
Tải về 0
18/2013/TT-BXD 15/05/2014 Thông Tư sửa đổi bổ sung một số điều tại Thông tư số 07/2013/TT-BXD về hướng dẫn việc xác định các đối tượng vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ
Lượt xem: 613
0
18/2013/TT-BXD 31/10/2013 Thông Tư sửa đổi bổ sung một số điều tại Thông tư số 07/2013/TT-BXD về hướng dẫn việc xác định các đối tượng vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ
Lượt xem: 789
Tải về 1