Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 17
  • Hôm nay: 76
  • Trong tuần: 4 191
  • Tổng lượt truy cập: 799638
  • Tất cả: 553
Đăng nhập
Đảng bộ Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh mới ban hành (đợt II/2022)
Lượt xem: 3275
Thực hiện Kế hoạch số 56-KH/ĐU, ngày 27/7/2022 của Đảng ủy Sở Xây dựng. Sáng ngày 08/8/2022, Đảng bộ Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh mới ban hành (đợt II/2022)..............

Đảng bộ Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền

và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương,

của tỉnh mới ban hành (đợt II/2022)

 

Thực hiện Kế hoạch số 56-KH/ĐU, ngày 27/7/2022 của Đảng ủy Sở Xây dựng. Sáng ngày 08/8/2022, Đảng bộ Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh mới ban hành (đợt II/2022).

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại hội trường của Sở Xây dựng. Tham dự hội nghị có đồng chí Nông Văn Trung, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, đồng chí Bùi Văn Tạo, Phó giám đốc phụ trách Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng và toàn thể cán bộ đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan.

Đồng chí Nông Văn Trung, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Xây dựng – triển khai một số nội dung tại Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Nông Văn Trung, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Xây dựng triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, gồm:

* Các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương: Quy định số 57-QĐ/TW, ngày 08/02/2022 của Ban Bí thư Trung ương đảng về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị; Quy định số 58-QĐ/TW, ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị về một số vấn đề Bảo vệ chính trị nội bộ Đảng; Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về Định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Thông báo Kết luận số 12-TB/TW, ngày 06/04/2022 của Bộ Chính trị về Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực; Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18/04/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra giám sát của Đảng đến năm 2030; Quy định số 65-QĐ/TW, ngày 28/4/2022 của Bộ Chính trị về Luân chuyển cán bộ; Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045; Kết luận số 35-KL/TW ngày 05/5/2022 của Bộ chính trị về Danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở.

* Các nghị quyết, kế hoạch của Tỉnh: Đề án 08-NQ/TU, ngày 18/01/2021 của Tỉnh ủy Cao Bằng về Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận chính quyền các cấp tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 – 2025; Đề án số 10-ĐA/TU, ngày 22/02/2021 của Tỉnh ủy Cao Bằng về việc Nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2022 - 2026; Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 07/3/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về Xây dựng chính trị quyền điện tử hướng tới chính quyền số, chuyển đổi số tỉnh Cao Bằng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Chỉ thị số 15-CT/TU, ngày 01/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022 – 2025; Chương trình hành động số 13-CTr/TU, ngày 08/4/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Kết luận số 21- KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương và Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 01/12/2021 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 15/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Cao Bằng về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Đề án số 11-ĐA/TU, ngày 15/4/2022 của Tỉnh ủy về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả Bản tin “Thông báo nội bộ” – Tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ; Đề án số 12-ĐA/TU, ngày 21/4/2022 của Tỉnh ủy về xây dựng Trường Chính trị Hoàng Đình Giong tỉnh Cao Bằng đạt chuẩn mức 1, giai đoạn 2021-2025; Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 21/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Cao Bằng lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023-2028; Nghị quyết số 12-NQ/TU, ngày 09/6/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về lãnh đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025; Chỉ thị số 18-CT/TU, ngày 24/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hành chính liên quan đến tranh chấp đất đai, giải phóng mặt bằng; Kế hoạch số 147-KH/TU, ngày 07/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ trọng tâm thực hiện Kết Luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” giai đoạn 2022-2025; Đề án số 13/ĐA/TU, ngày 27/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng, vận hành Trang thông tin điện tử “Tuyên giáo Cao Bằng”.

* Dự thảo kế hoạch của Tỉnh ủy: Dự thảo Kế hoạch của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

* Các nghị quyết quan trọng tại Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII): Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong gia đoạn mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới.

Các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương và Tỉnh ủy được học tập, quán triệt, triển khai tại Hội nghị này đều rất quan trọng, có ý nghĩa lớn đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh; giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi của các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương, của Tỉnh; tạo sự thống nhất về tư tưởng, nhận thức về các quan điểm, chủ trương của Đảng; góp phần thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương của Đảng; góp phần thực hiện hiệu quả các băn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.


Một số hình ảnh toàn cảnh Hội nghị:

 

 

 

Người viết bài: Thạch Ngọc Sơn – Bí thư Chi đoàn

Tin khác
1 2