Hoạt động xây dựng

 V/v thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành xây dựng 6 tháng đầu năm 2015