Kinh tế, Vật liệu xây dựng

Quyết định về việc công bố chỉ số giá xây dựng quý 1/2019 trên địa bàn thành phố Cao Bằng


Quyết định về việc công bố chỉ số giá xây dựng quý 1/2019 trên địa bàn thành phố Cao Bằng


Thông báo Về điều kiện để được niêm yết giá vào Bảng Công bố giá VLXD trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 


Quyết định công bố chỉ số giá xây dựng năm 2018 trên địa bàn thành phố


Quyết định Về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Cao Bằng - Phần sửa chữa


 

Quyết định Về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Cao Bằng - Phần lắp đặt

Quyết định Về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Cao Bằng - Phần xây dựng


Đơn giá xây dựng chuyên ngành công tác lắp đặt đường dây tải điện và lắp đặt trạm biến áp


Quyết định Về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Cao Bằng - Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng công trình tỉnh Cao Bằng


Quyết định Về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Cao Bằng - Phần khảo sát


Quyết định Về việc công bố Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cao Bằng


Quyết định về việc công bố chỉ số giá xây dựng quý 4/2018 trên địa bàn thành phố Cao Bằng


Quyết định về việc công bố chỉ số giá xây dựng quý 3/2018 trên địa bàn thành phố Cao Bằng


Quyết định về việc công bố chỉ số giá xây dựng quý 2/2018 trên địa bàn thành phố cao bằng


 Tham khảo, sử dụng các tập định mức trong xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Cao Bằng


 Tham khảo, sử dụng các tập định mức trong xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Cao Bằng


Chỉ số giá quý 1 năm 2018


Quyết định về việc công bố chỉ số giá xây dựng quý 4 /2017 trên địa bàn thành phố Cao Bằng


Chỉ số giá Quý 3 năm 2017


Trang