Báo cáo - Thống kê

 Báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 12 năm 2017  Phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 01 năm 2018


Báo cáo thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 năm 2017