Báo cáo - Thống kê

về việc báo cáo tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017


 Báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 12 năm 2017  Phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 01 năm 2018


Báo cáo thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 năm 2017