Hạ tầng kỹ thuật - Nhà ở - TTBĐS

Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Cao Bằng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030