Kiến trúc - Qui hoạch

Quyết định Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng, kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cao Bằng


Quyết định phê duyệt hồ sơ thiết kế và mẫu giá thành nhà tiêu hợp vệ sinh và chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 


Quyết định phê duyệt hồ sơ thiết kế và mẫu giá thành nhà tiêu hợp vệ sinh và chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh trên địa bàn tỉnh Cao Bằng