Kiến trúc - Qui hoạch

Quyết định phê duyệt hồ sơ thiết kế và mẫu giá thành nhà tiêu hợp vệ sinh và chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 


Quyết định phê duyệt hồ sơ thiết kế và mẫu giá thành nhà tiêu hợp vệ sinh và chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh trên địa bàn tỉnh Cao Bằng