Thông tin chỉ đạo điều hành

Bồi dưỡng nâng cao Năng lực quản lý Xây dựng và phát triển đô thị cho Chủ tịch, phó chủ tịch huyện trực thuộc tỉnh

               

Theo chương trình phát triển đô thị tỉnh Cao Bằng đến năm 2030, cần từng bước xây dựng tỉnh Cao Bằng phát triển theo mô hình mạng lưới đô thị làm động lực, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế, xã hội toàn tỉnh. Nâng cao chất lượng sống đô thị thông qua việc tập trung nguồn lực hợp lý để xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị và hạ tầng xã hội, kiến trúc cảnh quan phù hợp, đồng bộ, từng bước hiện đại và bền vững. Đảm bảo tính kết nối theo quy hoạch xây dựng vùng tỉnh đã được xác định giữa các đô thị trong hệ thống đô thị tỉnh Cao Bằng.

Để đảm bảo thực hiện tốt quan điểm trên, đòi hỏi đội ngũ công chức lãnh đạo chuyên môn các cấp của tỉnh Cao Bằng phải tinh thông nghiệp vụ, có năng lực quản lý xây dựng và đô thị. Do vậy, cần tăng cường nâng cao trình độ, kiến thức, kỹ năng cho nguồn nhân lực tham gia quản lý xây dựng và phát triển đô thị tại địa phương.

Trang

Đăng kí nhận RSS - Thông tin chỉ đạo điều hành