Thông báo lịch làm việc Lãnh đạo Sở Xây dựng từ ngày 28/01/2019 -03/02/2019