Thông báo lịch làm việc Lãnh đạo Sở Xây dựng từ ngày 21/01/2019 -27/01/2019