Thông báo lịch làm việc Lãnh đạo Sở Xây dựng từ ngày 14/01/2019 -20/01/2019