Thông báo lịch làm việc Lãnh đạo Sở Xây dựng từ ngày 07/01/2019 -13/01/2019