Thông báo lịch làm việc Lãnh đạo Sở Xây dựng từ ngày 31/12/2018 -06/01/2019