Hướng dẫn Một số nôi dung về kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng