Thông báo lịch làm việc Lãnh đạo Sở Xây dựng từ ngày 28/5/2018 -03/6/2018