Thông báo lịch làm việc Lãnh đạo Sở Xây dựng từ ngày 21/5/2018 -27/5/2018