Thông báo lịch làm việc Lãnh đạo Sở Xây dựng từ ngày 14/5/2018 -20/5/2018