Thông báo lịch làm việc Lãnh đạo Sở Xây dựng từ ngày 07/5/2018 -13/5/2018