Thông báo lịch làm việc Lãnh đạo Sở Xây dựng từ ngày 30/4/2018 -06/5/2018