Thông báo lịch làm việc Lãnh đạo Sở Xây dựng từ ngày 23/4/2018 -29/4/2018