Đảng ủy Sở Xây dựng: Học tập Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII)

Ngày 01/2, Đảng ủy Sở Xây dựng tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) và các văn bản của Trung ương, của tỉnh cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động

                            .

                                            Các đại biểu dự hội nghị

Hội nghị triển khai học tập Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 về công tác dân số trong tình hình mới; Tổng quan tình hình kinh tế - xã hội của nước ta năm 2017, dự báo năm 2018;

Qua triển khai học tập, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan nắm được những nội dung cơ bản của các nghị quyết, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

 

Chu Luân

Các tin khác