Thông báo lịch làm việc Lãnh đạo Sở Xây dựng từ ngày 25/12/2017-31/12/2017