Thông báo lịch làm việc Lãnh đạo Sở Xây dựng từ ngày 04/12/2017-10/12/2017