V/v chuẩn bị ý kiến phản biện chương trình phát triển đô thị thành phố Cao Bằng và chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh Cao Bằng