Về việc chuẩn bị ý kiến phản biện chương trình phát triển đô thị các huyện Trà Lĩnh, Quảng Uyên, Trùng Khánh, Phục Hòa, Hạ Lang, Thạch An