Về việc chuẩn bị ý kiến phản biện Chương trình phát triển đô thị các huyện: Bảo Lâm, Bảo Lạc, Nguyên Bình, Hà Quảng, Thông Nông, Hòa An