Thông báo lịch làm việc Lãnh đạo Sở Xây dựng từ ngày 20/11/2017-26/11/2017