Về việc báo cáo về tình hình phát triển đô thị năm 2017