Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng Quý IV năm 2017

1. Công bố giá gộc Vật liệu xây dựng của Cụm Thành phố_số 2002

2. Công bố giá gốc Vật liệu của các huyện