V/v tổ chức báo cáo lấy ý kiến đối với nội dung Chương trình phát triển đô thị huyện Phục Hòa đến năm 2030