V/v tổ chức báo cáo lấy ý kiến đối với nội dung Chương trình phát triển đô thị thành phố Cao Bằng đến năm 2030