Thông báo lịch làm việc Lãnh đạo Sở Xây dựng từ ngày 06/11/2017-12/11/2017