về việc tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật về xây dựng