Thông báo lịch làm việc Lãnh đạo Sở Xây dựng từ ngày 30/10/2017-05/11/2017