Về việc tổ chức báo cáo lấy ý kiến đối với nội dung chương trình phát triển đô thị Huyện Trùng Khánh đến năm 2030