Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng Quý III năm 2017

1. Công bố giá gộc Vật liệu xây dựng của Cụm Thành phố_số 1269

2. Công bố giá gốc Vật liệu của các huyện