Về việc tổ chức báo cáo lấy ý kiến đối với nội dung Chương trình phát triển đô thị Huyện Bảo Lạc