Về việc góp ý dự thảo quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh cao bằng

Ngày bắt đầu: 1494176400
Ngày kết thúc: 1495645200
Email tiếp nhận: nongbaosxd@gmail.com
Tệp đính kèm: 536-sxd_20170509094931288280.PDF