Công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng Quý II năm 2017

1. Công bố giá gốc Vật liệu của các huyện

2. Công bố giá gộc Vật liệu xây dựng của Cụm Thành phố