Sở Xây dựng: Học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

Sở Xây dựng: Học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

          Ngày 27/12, Sở Xây dựng tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho toàn thể cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan.

          Hội nghị triển khai học tập Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ; Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 5/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Nghị quyết số 07-NQ/TW, ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách Nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính Quốc gia an toàn, bền vững; Kết luận số 09-KL/TW, ngày 19/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 15/12/2016 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; Quy định số 55-QĐ-TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Chi thị số 11-CT/TW, ngày 20/12/2016 của Ban Bí thư về việc tổ chức tết năm 2017. Kết luận số 06-KL/TW, ngày 1/9/2016 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Ban Bí thư (khóa IX) về đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 5/9/2016 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới; Chỉ thị số 08-CT/TW, ngày 2/11/2017 của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Chỉ thị số 09-CT/TW, ngày 17/11/2016 của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

 

          Ngoài ra hội nghị còn phổ biến các văn bản, Nghị quyết của Tỉnh như: Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 14/10/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp đối với việc nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở giai đoạn 2016 – 2020; Nghị quyết số 07-NQ/TU, ngày 19/10/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng lực lượng công an xã tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2016 – 2020; Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 2/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Cao Bằng lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017 - 2022; các Dự thảo chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện các Nghị quyết, kết luận trên.

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)

          

Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có tầm quan trọng, tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động của đơn vị, gắn với những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để thực hiện tốt Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

 

 

Chu Văn Luân

 

Các tin khác