Văn bản 345/SXD-KTVLXD vv thực hiện xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh theo Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016