Đơn vị trực thuộc

1. Trung tâm kiến trúc quy hoạch xây dựng.

Địa chỉ: Km 3, Nà Cáp, Phường Sông Hiến, Thành phố Cao Bằng.
Điện thoại: 0206. 3755 866
Giám đốc: Lý Thị Hương
Email: Trungtamkientrucquyhoachxdcb@gmail.com


2. Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng.

Địa chỉ: Km3, Nà Cáp, Phường Sông Hiến, Thành Phố Cao Bằng
Điện thoại: 026.3952985

Giám đốc: Nguyễn Huy Hoàng
Điện thoại: 0206. 3758895

Phó Giám đốc: Bùi Văn Tạo
Điện thoại: 0206.3952984