SƠ ĐỒ TỔ CHỨC VÀ BỘ MÁY LÃNH ĐẠO

Sơ đồ tổ chức

                    Cơ cấu tổ chức    

 

1. Lãnh đạo Sở gồm: 01 Giám đốc và 02 Phó Giám đốc.

2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ gồm: 07 phòng.

- Văn phòng Sở;

- Thanh tra Sở;

-  Phòng Quy hoạch - Kiến trúc;

- Phòng Phát triển đô thị và Hạ tầng kỹ thuật

- Phòng Quản lý Xây dựng;

-  Phòng Kinh tế-Vật liệu xây dựng;

 -  Phòng Quản lý nhà và thị trường bất động sản

3. Hai đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở:

- Trung tâm Kiểm định Chất lượng Công trình Xây dựng;

-  Trung tâm  Kiến trúc Quy hoạch Xây dựng.