SƠ ĐỒ TỔ CHỨC VÀ BỘ MÁY LÃNH ĐẠO

Sơ đồ tổ chức

                    Cơ cấu tổ chức    

 

1. Lãnh đạo Sở gồm: 01 Giám đốc và 05 Phó Giám đốc.

2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ gồm: 06 phòng.

- Văn phòng Sở;

-  Thanh tra Sở;

- Phòng Xây dựng;

-  Phòng Kinh tế,Vật liệu xây dựng;

-  Phòng Kiến trúc quy hoạch – Phát triển đô thị;

 -  Phòng Hạ tầng kỹ thuật, quản lý nhà  và  Thị trường bất động sản .

3. Hai đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở:

- Trung tâm Kiểm định Chất lượng Công trình Xây dựng;

-  Trung tâm  Kiến trúc Quy hoạch Xây dựng.

4. Ban quản lý dự án  xây dựng và Phát triển đô thị .